marți, 2 iulie 2013

ACATIST Al cuviosului Părintelui nostru GHELASIE Isihastul Chip al Iubirii Dumnezeieşti Din Frăsinei


Condacul 1
Chemarea de Taină la Viaţa Isihastă este un mare Dar al Sfântului Duh, ce se dă celor cu Iubirea aprinsă de Dumnezeu, pe care şi tu, Părinte Ghelasie, ai avut-o şi aşa, cinstindu-te noi, cu Dragoste cântăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!
Icosul 1
De Tânăr, Ucenic al Părintelui Arsenie Praja Pustnicul fiind, Învăţăturile acestuia cele înţelepţite dde Duhul Cel Preasfânt, le-ai întipărit în Inima şi Mintea ta:
Bucură-te, Iubitorule de Chip Duhovnicesc,
Bucură-te, Căutătorule de Chip Călugăresc,
Bucură-te, de Tânăr înduhovnicit,
Bucură-te, Dor ce se vrea Înfăptuit,
Bucură-te, cel aprins de Lumina lui Hristos,
Bucură-te, Chip Luminos,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!

Condacul 2
Încercat prin „Focul Ascultărilor Duhovniceşti”,  Focul Dumnezeiesc în Inimă l-ai aprins, în Cântarea de:  Aliluia!
Icosul 2
Te-ai luptat cu propriile patimi şi cu urmele păcatului din Suflet şi Trup, ca să Găseşti  Prefacerea cea de Taină a Firii şi Viforul ispitelor să-l biruieşti:
Bucură-te, făclia Luminii de Sus,
Bucură-te, Har în Candela Inimii pus,
Bucură-te, bun agonisitor de Lumină,
Bucură-te, Inimă de Darul lui Dumnezeu plină,
Bucură-te, Fiu, al Părintelui Ascultător,
Bucură-te, Urmaş Duhovnicesc sârguitor,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!Condacul 3
„Şarpele mâncării şi al desfrânării”, ce are capul în pântece şi coada în plăcerea de jos, iată lupta cu păcatul cel din  Om, pe care tu, Părinte Ghelasie, l-ai alungat, în cântarea de: Aliluia!
Icosul 3
Postul de mâncare este prima armă a Călugărului dar şi a mireanului, că Sabie se face împotriva şarpelui demonic al păcatului:
Bucură-te,că Taina Postului ai descoperit,
Bucură-te, că de la păcatul adamic ai pornit,
Bucură-te, că în pântece l-ai găsit,
Bucură-te, că de otrava lui te-ai ferit,
Bucură-te, că „minciuna dintâi” n-ai mai ascultat,
Bucură-te, că „boldul morţii” din tine l-ai lepădat,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!


Condacul 4
Aprins de Dumnezeiescul Dor al lui Hristos, ca o pasăre spre cele Înalte ai Zburat, ca iarăşi să cobori cu cele de Sus, Cântând: Aliluia!
Icosul 4
Însuşi Dumnezeu alege dintre Fii Pământului pe cei cu Inima Curată, în care să reverse Iubirea Sa nemăsurată şi, aşa, în lume să Coboare:
Bucură-te, Vasul Iubirii lui Dumnezeu,
Bucură-te, Urcuşul trudnic şi greu,
Bucură-te, a DOMNULUI scară de Coborâre,
Bucură-te, Altar de Întâlnire,
Bucură-te, Cuvânt ce trebuie Grăit,
Bucură-te, Răspuns ce trebuie Înfăptuit,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!
Condacul 5
Văzând Dumnezeu că eşti Pământ Bun, în tine sămânţa Sa a Săditşi, aşa, Pom cu Flori de Taină a Crescut, ca să rodeşti Darurile Sale, în Cântarea de Aliluia!
Icosul 5
Vestitor al Tainei Dumnezeieşti a ICOANEI te-ai făcut, şi tu însuţi în LUMINA ei te-ai Îmbrăcat, ca un Vestitor minunat:
Bucură-te, Vestirea cea Mare,
Bucură-te, din Cer Coborâtă Cântare,
Bucură-te, Minte de Adâncă ÎNCHINARE,
Bucură-te, Inimă  cât Necuprinsul de mare,
Bucură-te, Trecere peste Hotare,
Bucură-te, a Icoanei dulce Chemare,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!
Condacul 6
Desfacerea firii omeneşti pentru  pătrunderea celor Duhovniceşti cere multă străduinţă, cu multe încercări, că patimile păcatului răbufnesc, nesuferind Cântarea de Aliluia!
Icosul 6
Aspră este Viaţa Călugărească, că o prefacere din adânc a firii cere, ce adesea cu dureri se arată, dar tu, cu multă dăruire, în toate ai slujit, fără să te uiţi la alţii şi peste toate trecând:
Bucură-te, Taina Prefacerii Duhovniceşti,
Bucură-te, Om ajuns la cele cereşti,
Bucură-te, Chipul lui Hristos Împlinit,
Bucură-te, Darul lui Dumnezeu dobândit,
Bucură-te, Întruparea Cerului,
Bucură-te, dăruirea Pământului,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!Condacul 7
Cine poate spune petrecerea ta cea minunată sau cine poate spune Adânca ta Închinare, că te-ai lămurit ca „Aurul în foc”, Cantarea de Aliluia!
Icosul 7
Ajungerea la Sfinţenie este o Mucenicie fără sânge trupesc, dar cu „sânge de Duh”, şi doar cei ce se Jertfesc cu totul la limanul adevărat ajung:
Bucură-te, că Părinte al nostru te Numim,
Bucură-te, că între Sfinţii Părinţi te cinstim,
Bucură-te, pentru cele de Taină a noastră Chemare,
Bucură-te, necontenită şi luminată Îndemnare,
Bucură-te, Deschidere peste a Minţii strâmtoare,
Bucură-te, Lărgire de Inimă în Închinare,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!

Condacul 8
Pe Drumul Golgotei ai pornit, în spate cu CRUCE de Neam Românesc şi cu adevărat prin toate „Prefacerile din adânc” ai trecut, Cântând lui Dunmnezeu Aliluia!
Icosul 8
Doar cei cu „Darul Sfinţeniei” pot urca Golgota cea de Taină, că urcuşul este aşa de abrupt, de greu se poate Merge până Sus, la Răstignirea cea Mare şi la Înviere:
Bucură-te, Taina Prefacerii Pământeşti,
Bucură-te, Taina Unirii Cereşti,
Bucură-te, că lupta cu păcatul mereu ai purtat,
Bucură-te, că Biruitor te-ai făcut,
Bucură-te, Iscusită Duhovnicie,
Bucură-te, a Iubirii de Dumnezeu Bucurie,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!


Condacul 9
Ca Florile de munte ce Cresc pe mari Înălţimi şi care au în ele „Lumina cea de Taină”, asemenea ai fost şi tu, Părinte, în Cântarea de: Aliluia!
Icosul 10
Chipul Sfinţilor Cucioşi este Chipul Vieţii noastre duhovniceşti, Chip de Sfinţi Părinţi prin care şi noi creştem şi ne Povăţuim:
Bucură-te, Părinte Ghelasie, Chipul Cuvioşie,
Bucură-te, Lumina Bucurie,
Bucură-te, Părinte prin care Lumea se Sfinţeşte,
Bucură-te, prin care Chipul de Icoană se propovăduieşte,
Bucură-te, ORTODOXIE în Descoperire,
Bucură-te, duhovnicie în Dreapta Slavire,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!

Condac 10
Râvnitor pentru Biserica cea Sfântă a lui Hristos, ai Slujit cu sfinţenie la Altarul Dumnezeiesc, prin care te-ai Urcat la cele Sus, Cântând: Aliluia!
Icosul 10
Apoi şi zăvorât te-ai făcut şi în chilie te-ai retras, unde ziua şi noaptea în ÎNCHINARE Neîncetată ai petrecut, ca un Doritor Aprins de Hristos şi de Duhul cel Preasfânt:
Bucură-te, Bărbăţie Duhovnicească,
Bucură-te, Vitejie Monahicească,
Bucură-te, Nou Propovăduitor,
Bucură-te, şi Nou Luminător,
Bucură-te, om între Cer şi Pământ,
Bucură-te, Sfânt pătimitor pentru Dragostea lui Hristos,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!


Condacul 11
Şi ca să nu se laude Făptura cu cele Înalte, cele Dumnezeieşti în slăbiciune se Arată, în incercări şi boli şi necazuri, prin care şi tu Părinte ai trecut, Cântând: Aliluia!
Icosul 11
Slab cu trupul şi bolnav cu grea boală, Dorul de Dumnezeu l-ai avut ca pe un Foc Nestins ce-ţi da o Tărie peste Fire, ca o Mărturie a celor Sfinte:
Bucură-te, Minune în vremuri de necredinţă,
Bucură-te, Icoană de Sfântă Biruinţă,
Bucură-te, Chip de Cruce din nou Arătat,
Bucură-te, Chip de Cruce iarăşi Purtat,
Bucură-te, Sfinţenie Reînviată,
Bucură-te, Rugăciune Neîncetată,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!Condacul 12
Fiecare Vreme are Aleşii săi, prin care LUCRAREA lui Dumnezeu se Arată şi se Înfăptuieşte şi, aşa, Lumina Vieţii mereu Răsare, ca o Veşnică Înviere în Cântarea: Aliluia!
Icosul 12
Chipul nevoinţei tale ne este nouă povăţuire şi Bună Îndrumare, iar SCRIERILE ce ni le-ai lăsat ne cheamă la Curata şi Neamăgita Găsire de Dumnezeu:
Bucură-te, Icoană de Sfânt Părinte,
Bucură-te, Bună Îndreptare de Inimă şide Minte,
Bucură-te, Minunată Teologie,
Bucură-te, Luminată Duhovnicie,
Bucură-te, Alesule pentru a Sfinţeniei Lucrare,
Bucură-te, Alesule pentru vremuri de tulburare,
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ghelasie, Isihastule, Chip al Iubirii Dumnezeieşti!
Condacul 13
O, preaminunate Părinte Ghelasie, Mult Nevoitorule şi Mult Pătimitorule, Părintele nevoilor noastre te avem şi, aşa, la Ajutorul tău alergăm, săne fii Rugător către Domnul Hristos, ca şi noi să Cântăm: Aliluia!
(Se repeta de trei ori)

2 comentarii:

  1. Astazi ar fi trebuit sa fiu la Parastas la sf. manastiree Frasinei,nu s-a putut! Am citit acatistul si parca, am fost mai aproape de parintele! Minunat acatistul!

    RăspundețiȘtergere